1 2 3 4 5 6 7 8 9
klient: developer
Místo stavby:
Libeň
Autoři:
Z.CH.ATELIER
zástavba proluky v Libni
Při návrhu zastavovacího plánu bytovými domy se vycházelo především z konfigurace terénu a budov, orientace ke světovým stranám, kriteria regulačních podmínek na maximální výškovou hladinu zástavby a z možnosti dopravního napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Snahou je maximální efektivnost navrženého řešení (využití pozemku) při dodržení hygienických a technických norem (odstupové vzdálenosti, požadavek na denní osvětlení a oslunění apod.). Při návrhu je brán zřetel na požadavky územního plánu a na požadavky investora . V návrhu budou zohledněny i požadavky na potřebná parkovací stání vč. invalidních a zapracována stanoviště domácího komunálního odpadu (kontejnerová stání). Komunikace jsou navrženy v minimálním možném rozsahu tak, aby byla zajištěna obslužnost domů(příjezd vozidel HZS a záchranné služby a vozidel pro svoz komunálního odpadu). Vlastní urbanistická koncepce vychází především z nepravidelného tvaru pozemku a člení jej na rušnou a klidovou část, tzv. „vnitroblok“. V klidové části je počítáno s pozemky pro byty v přízemí, s parkovými úpravami a s malými plochami sportovního charakteru. Architektonické řešení vychází ze soudobých principů řešení bytových domů. Kladen byl důraz na optimalizaci orientace obytných částí domů ke světovým stranám, na prosvětlení a proslunění těchto částí domů a zvětšení obytné plochy bytů o balkony (lodžie). Vlastní dispoziční řešení bytů není v této fázi PD řešeno. Jejich představa spočívá ve volné variabilní dispozici umožňující maximální přizpůsobení se požadavkům klientů. Pro zvýšení komfortu bydlení je uvažováno o realizaci výtahů. Domy budou řešeny jako bezbariérové jak v přístupu do domu tak i pohybu v něm. Vlastní byty budou řešeny důsledně bezbariérově pouze na přání klienta. Důležitou prioritou je kvalita materiálů a jejich barevné řešení. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vychází z předpokladu monolitického železobetonového suterénního zdiva, monolitických železobetonových stropních konstrukcí a vyzdívaného obvodového pláště z keramických tvárnic. Důraz bude kladen na jednoduchost a optimalizaci stoupacích vedení instalací. Individuální měření spotřeby energií bude řešeno důsledně po jednotlivých bytech. Domy budou napojeny na jednotnou kanalizaci, vodu, plyn a elektřinu. Uvažuje se o plynovém vytápění (centrální kotelna na dům s podružnými agregáty v bytě). Součástí bytových domů jsou parkové úpravy vč. drobného mobiliáře.
01 3 až 8 NP 02 1 NP 03 garáže stávající
02
03
1np.jpg
garaze.jpg
3_8np.jpg
01
<Předch. Další >